Giáo dục sức khỏe

Phạm Bích Diệp Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đơn vị: Giáo dục sức khỏe Email: phambichdiep@hmu.edu.vn
Kim Bảo Giang Chức vụ: Trưởng Bộ môn Đơn vị: Giáo dục sức khỏe Email: kimbaogiang@hmu.edu.vn
Tạ Hoàng Giang Chức vụ: Giáo vụ sau đại học Đơn vị: Giáo dục sức khỏe Email: tahoanggiang@hmu.edu.vn
Nguyễn Thị Diễm Hương Chức vụ: Đơn vị: Giáo dục sức khỏe Email: diemhuong@hmu.edu.vn
Lại Thị Minh Hằng Chức vụ: Giáo vụ sau đại học Đơn vị: Giáo dục sức khỏe Email: laithiminhhang@hmu.edu.vn

Cán bộ kiêm nhiệm