Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng

Lê Thị Thanh Hà Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: lehaptcdhyhn@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: thuhaqlbv@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: hongnguyen.hmu@gmail.com
Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: nguyenlan081175@gmail.com
Hoàng Diệu Linh Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: hdl231196@gmail.com
Nguyễn Thúy Nam Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: nguyenthuynam@hmu.edu.vn, namthuydhy1986@gmail.com
Bùi Thị Kim Oanh Chức vụ: Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: buikimoanh@hmu.edu.vn, oanhnth76@gmail.com
Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Bác sĩ Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: thanhnv@hmu.edu.vn, nguyenvanthanh.lhp@gmail.com
Nguyễn Thị Kiều Liên Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu đào tạo & tư vấn sức khỏe cộng đồng Email: media@spmph.edu.vn, lientmt4@gmail.com

Cán bộ kiêm nhiệm

Lưu Thị Thu Hiền Chức vụ: Kế toán Đơn vị: Email: luuthithuhien@hmu.edu.vn
Lương Thị Huyền Phương Chức vụ: Đơn vị: Email: phuongtmk49@gmail.com
Phạm Thị Quân Chức vụ: Giáo vụ đại học Đơn vị: Email: phamthiquan@hmu.edu.vn
Nguyễn Thanh Thảo Chức vụ: Giáo vụ sau đại học Đơn vị: Email: nguyenthanhthao@hmu.edu.vn
Tạ Thị Kim Nhung Chức vụ: Phụ trách nghiên cứu khoa học Đơn vị: Email: tathikimnhung@hmu.edu.vn
Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Bác sĩ Đơn vị: Email: thanhnv@hmu.edu.vn, nguyenvanthanh.lhp@gmail.com