Tổ chức Quản lý Y tế

Nguyễn Thị Hoài Thu Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: nguyenhoaithu@hmu.edu.vn
Trần Thị Nga Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: tranthinga@hmu.edu.vn
Nguyễn Hữu Thắng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: nguyenhuuthang@hmu.edu.vn
Ngô Trí Tuấn Chức vụ: Giáo vụ sau đại học Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: ngotrituan@hmu.edu.vn, ngotri_tuan@yahoo.com
Nguyễn Thị Thu Hà Chức vụ: Giáo vụ đại học Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: nguyenthuha_ytcc@hmu.edu.vn
Phùng Thanh Hùng Chức vụ: Phụ trách nghiên cứu khoa học Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: phungthanhhung@hmu.edu.vn
Bùi Thị Mỹ Anh Chức vụ: Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: myanhbui@gmail.com

Cán bộ kiêm nhiệm

Nguyễn Hoàng Long Chức vụ: Trưởng Bộ môn Đơn vị: Tổ chức Quản lý Y tế Email: longnh.vaac@moh.gov.vn, longmoh@gmail.com