Sức khỏe môi trường

Trần Quỳnh Anh Chức vụ: Trưởng Bộ môn Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: tranquynhanh@hmu.edu.vn, tqa74@yahoo.com.vn
Hoàng Thị Thu Hà Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: hoangthithuha@hmu.edu.vn, hoanghaytcc@gmail.com
Trần Minh Hải Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: tranminhhai@hmu.edu.vn, tranminhhaidhyhn@gmail.com
Lê Thị Hoàn Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: lethihoan@hmu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hương Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: huongntt@hmu.edu.vn, nguyenhuongvhkh@yahoo.com
Chu Thị Hường Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: chuhuong@hmu.edu.vn, chuhuongnq@gmail.com
Nguyễn Thị Phương Oanh Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: phuongoanh@hmu.edu.vn, nguyenthiphuongoanh.88@gmail.com
Chu Văn Thăng Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: chuvanthang@hmu.edu.vn, chuvanthang15@yahoo.com.vn
Trần Thị Thoa Chức vụ: Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: tranthithoa@hmu.edu.vn, tranthithoa.yhanoi@gmail.com
Ngô Văn Toàn Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: ngovantoan@hmu.edu.vn, ngovantoan57@yahoo.com
Đặng Quang Tân Chức vụ: Giáo vụ đại học Đơn vị: Sức khỏe môi trường Email: dangquangtan@hmu.edu.vn

Cán bộ kiêm nhiệm

Ngô Toàn Anh Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng Đơn vị: Email: drngotoananh.bvpstw@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Diễm Chức vụ: Đơn vị: Email: hongdiemmoh@gmail.com
Vũ Văn Diễn Chức vụ: Đơn vị: Email: vuvandien@hmu.edu.vn, vudienhmu@gmail.com
Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Đơn vị: Email: haytdpvn@gmail.com
Nguyễn Việt Hùng Chức vụ: Đơn vị: Email: hungcnk@yahoo.com
Đặng Ngọc Lan Chức vụ: Đơn vị: Email: dangngoclan@hmu.edu.vn, dangngoclanuyen@gmail.com
Nguyễn Đức Sơn Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng Đơn vị: Email: ducson199@gmail.com
Bùi Minh Thu Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng Đơn vị: Email: minhthu.bmtn@gmail.com
Trương Anh Thư Chức vụ: Đơn vị: Email: thuksnk@gmail.com
Nguyễn Khắc Thủy Chức vụ: Đơn vị: Email: nguyenkhacthuybca@gmail.com