[Nghiên cứu khoa học Nâng cao 2] Nghiên cứu sinh Khóa 41

 • 04/03/2024


Môn học: Nghiên cứu khoa học Nâng cao - 2
Đối tượng: Học viên năm hai chương trình đào tạo NCS
Hình thức: Trực tuyến

Link Zoom buổi học ngày 4/3/2024
https://zoom.us/j/97730504447?pwd=SU5tQTdWbXZCYkFJNnFhWmdub1pJdz09 
ID: 977 3050 4447
Pass: 040324 

> Qui trình môn học
(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (1.2) Đăng ký học tại đây (ấn Đăng ký để đăng ký học, danh sách đăng ký thành công tại đây) >> (2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây >> (3) Nộp yêu cầu sau mỗi buổi học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây >> (5) Nộp bài tập kết thúc môn học tại đây

> Hướng dẫn sử dụng hệ thống học liệu (điểm danh, nộp sản phẩm, hoàn thành yêu cầu bài học):
- PDF: tại đây
- Video: tại đây

> Link học trực tuyến
- Buổi học đầu tiên:
Bộ môn sẽ phổ biến quy định môn học và hướng dẫn đăng nhập hệ thống để truy cập nguồn học liệu vào cuối buổi học, học viên lưu ý không thoát Zoom sau khi bài giảng kết thúc. 
- Các buổi học còn lại: sử dụng link cập nhật trên hệ thống học liệu để vào học và điểm danh


> Hình thức thi hết môn NKCH (test trên máy, tự luận, vấn đáp…):
Đánh giá bài báo hoặc Đánh giá đề cương luận án NCS


> Điều kiện được thi hết môn/học phần

 1. Đi đủ các buổi thực hành
 2. Số buổi lý thuyết >80%
 3. Điểm học phần (lượng giá, phản hồi, bài giảng, khảo sát, yêu cầu buổi học) > 80%
 4. Nộp đúng thời gian các yêu cầu môn học > 80%
 5. Bài trắc nghiệm > 5
 6. Hoàn thành bài tập tự chọn: hoàn thành phần phương pháp trong đề cương nghiên cứu sinh


> Điểm môn học
 = 80% điểm bài tập cuối khóa học + 10% học phần  + 10% bài trắc nghiệm

Điểm học phần (10%) = Hoàn thành các yêu cầu môn học + Hoàn thành đủ các phiếu phản hồi sau mỗi bài và cuối đợt

Yêu cầu buổi học: Yêu cầu học viên tự giác hoàn thành các yêu cầu sau mỗi buổi học để giảng viên có thể hỗ trợ các bạn tốt nhất sau mỗi buổi giảng và trong các buổi học tại giảng đường. Bộ môn không tính điểm, chỉ yêu cầu hoàn thành đủ và tự giác.

Phiếu phản hồi: Yêu cầu học viên hoàn thành đủ phiếu phản hồi để giảng viên có thể điều chỉnh nâng cao chất lượng giảng dạy.

Điểm bài trắc nghiệm (10%): câu hỏi nhiều lựa chọn dựa trên tài liệu lý thuyết thày/cô đã cung cấp

(1.1) Đăng nhập hệ thống học liệu điện tử 
tại đây
> Sử dụng email của gmail hoặc google đã khai báo ở phái trên
> Bộ môn sẽ đưa vào khóa học dựa trên danh sách đăng ký
> Thời gian: hết ngày thứ 1 của môn học

(1.2) 
Đăng ký học tại đây (ấn Đăng ký để đăng ký học, danh sách đăng ký thành công tại đây) Liên hệ bộ môn nếu cần điều chỉnh thông tin, không đăng ký nhiều lần. 
Chỉ đăng ký 1 lần với địa chỉ có đuôi @gmail.com hoặc trong hệ thống của google
> Sau khi đăng ký sẽ nhận được thư xác nhận của BM, trường hợp nếu không nhận được có thể do khai báo địa chỉ email sai. Yêu cầu liên hệ bộ môn để điều chỉnh (không được đăng ký lần nữa)
> Không đăng ký, không được xếp nhóm
> Thời gian đăng ký: hết ngày thứ 1 của môn học

(2) Hoàn thành yêu cầu môn học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây
Cá nhân hoàn thành theo thời gian quy định trên hệ thống sau mỗi bài học
> Xem tài liệu môn học
> Hoàn thành yêu cầu sau mỗi bài
> Làm phản hồi sau mỗi bài

(3) Nộp yêu cầu sau mỗi bài học trên hệ thống học liệu điện tử tại đây tại đây
Học viên hoàn thành yêu cầu tương ứng với mỗi buổi học như sau: 

Buổi học Yêu cầu
Thời gian
Bài 7: Luận án NCS: Hướng dẫn viết một số nội dung chính của luận án Lập bảng so sánh đề cương đã được thông qua và cập nhật đến thời điểm hiện tại so với quy định hiện hành của trường về cấu trúc luận án tiến sĩ
1. CẤU TRÚC - các phần trong đề cương so với yêu cầu
2. NỘI DUNG - từng phần của đề cương cung cấp đúng thông theo yêu cầu
3. TRÌNH BÀY - từng phần của đề cương đã theo đúng quy định về số trang, định dạng,...)
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 8: Phương pháp phân tích thống kê theo một số thiết kế NC can thiệp 1. Xác định biến đầu ra/đo lường và các yêu tố liên quan theo mục tiêu nghiên cứu (tên biến, loại biến, giá trị của biến, phương pháp thu thập, công cụ thu thập)
2. Đề xuất phương pháp thông kê phù hợp dựa trên biến thu thập theo mục tiêu nghiên cứu
3. Tìm tối thiểu 1 bài báo phù hợp với 1 trong các mục tiêu của nghiên cứu, trình bày biến đầu ra/đo lường, các yếu tốt liên quan và phương pháp thống kê đã được sử dụng của bài báo
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 9: Các hình thức công bố kết quả nghiên cứu và cơ hội 1. Lựa chọn 1 hình thức công bố kết quả
2. Lựa chọn 1 đơn vị/tổ chức để công bố kết quả (Tên, website)
3. Liệt kê các yêu cầu của đơn vị/tổ chức đối với hình thức công bố đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 10: Báo cáo hội nghị khoa học: hướng dẫn viết và trình bày 1. Lựa chọn chủ đề báo cáo hội nghị khoa học của 1 đơn vị/tổ chức
2. Tìm kiếm 02 báo cáo hội nghị khoa học có chủ đề tương tự
3. Lên được khung các nội dung theo chủ đề của báo cáo hội nghị khoa học đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 10 - Thực hành buổi 1: viết một bài trình bày hội nghị khoa học của NCS 1. Bản thảo báo cáo hội nghị khoa học theo chủ đề đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 10 - Thực hành buổi 2: viết một bài trình bày hội nghị khoa học của NCS 1. Hoàn thiện báo cáo hội nghị khoa học theo chủ đề đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 (Khối Lâm sàng): Bài báo khoa học: Hướng dẫn cách viết các thành phần của bài báo 1. Tìm 01 tạp chí khao học tiếng việt và 01 tạp chí khoa học tiếng anh liên quan đến chủ đề nghiên cứu
2. Yêu cầu về cấu trúc bài nộp đăng
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 (Khối Cận lâm sàng + YHDP): Bài báo khoa học: Hướng dẫn cách viết các thành phần của bài báo 1. Tìm 01 tạp chí khao học tiếng việt và 01 tạp chí khoa học tiếng anh liên quan đến chủ đề nghiên cứu
2. Yêu cầu về cấu trúc bài nộp đăng
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 - Thực hành buổi 1 (Khối Lâm sàng): chọn chủ đề trong LA NCS để xây dựng outline cho một bài báo của NCS 1. Lựa chọn chủ đề bài báo khoa học của 1 tạp chí khoa học dự định đăng
2. Tìm kiếm 02 bài báo khoa học có chủ đề tương tự
3. Lên được khung các nội dung theo chủ đề của bài báo khoa học đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 - Thực hành buổi 1 (Khối Cận lâm sàng + YHDP): chọn chủ đề trong LA NCS để xây dựng outline cho một bài báo của NCS 1. Lựa chọn chủ đề bài báo khoa học của 1 tạp chí khoa học dự định đăng
2. Tìm kiếm 02 bài báo khoa học có chủ đề tương tự
3. Lên được khung các nội dung theo chủ đề của bài báo khoa học đã chọn
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 - Thực hành buổi 2 (Khối Lâm sàng): chọn chủ đề trong LA NCS để xây dựng outline cho một bài báo của NCS 1. Bản thảo bài báo dựa theo chủ đề và tạp chí dự định đăng
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 11 - Thực hành buổi 2 (Khối Cận lâm sàng + YHDP): chọn chủ đề trong LA NCS để xây dựng outline cho một bài báo của NCS 1. Bản thảo bài báo dựa theo chủ đề và tạp chí dự định đăng
Trước 13h ngày hôm sau
Bài 12: Chuẩn bị cho xuất bản 1 bài báo khoa học của NCS 1. Trình bày thông tin liên quan đến tạp chí dự định đăng: Hệ số ảnh hưởng (IF), Số lần trích dẫn (Citation Count), Quy trình đánh giá chất lượng (Peer Review Process), Đội ngũ biên tập và hội đồng biên tập (Editorial Board), Tính chất mở truy cập (Open Access), Chủ đề và phạm vi (Scope), Phí xuất bản (Publication Fee), Ngôn ngữ của Tạp chí (Language), Số lượng số phát hành trong năm (Number of Issues Published Per Year),....
Trước 13h ngày hôm sau


(4) Theo dõi tiến trình trên hệ thống học liệu điện tử tại đây

Quy định đặt tên trên zoom

 1. Vào đường link tại đây
 2. Copy tên tương ứng trong cột Zoom 
 3. Điền vào tài khoản Zoom khi tham gia học. Tham khảo cách đổi tên tại đây
 4. Khi cần phát biểu phải giơ tay. Tham khảo cách giơ tay trên zoom tại đây

Điểm danh trên zoom: quy định tại đây

 1. Các trường hợp không bật webcam sẽ tự động bị ẩn -> không được tính tham gia buổi học (hệ thống tự động)
 2. Các trường hợp có bật nhưng không có hình ảnh khuong mặt -> không được tính tham gia buổi học (chụp màn hình)
 3. Các trường hợp gọi nhưng không trả lời -> không được tính tham gia buổi học

Lưu ý: 

Hiện đã có 1 số trường hợp 

 1. Để ảnh đại diện là hình ảnh chụp bản thân trong tư thế ngồi
 2. hoặc đoạn video để đối phó thay vì bật webcam theo quy chế
 3. Bật webcam nhưng không có mặt

Trường hợp cần ra ngoài trong buổi học

 1. Khi cần ra ngoài sẽ nhắn tin trên hệ thống để đc lưu lại
 2. Bm sẽ đối chiều thời điểm chụp so với trc đó 5-10' nếu có lưu tin nhằn thì xem đã xin phép.
 3. Các trường hợp khác xem vắng ko lý do


(5) Nộp bài tập cuối môn học: 

 • Học viên hoàn thành các nội dung sau

1. Bài báo hoàn chỉnh cho 1 tạp chí (theo chủ đề NCS)

2. Bài abtract/poster của chủ đề tại hội nghị

3. Slide trình bày của bài báo tại hội nghị

 • Hạn nộp: 1 tuần sau khi kết thúc môn học
 • Yêu cầu: học viên nộp 02 bản cứng và 01 bản mềm 
  • Nộp bản mềm: tại đây (tính theo thời gian trên hệ thống)
  • Nộp bản cứng (2 bản): tại Phòng 414, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội (trước 17h00, học viên ký nhận hoặc tính theo dấu bưu điện)
  • Thiếu 1 trong 2 yêu cầu trên sẽ xem không hoàn thành.

> Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu: Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 2. Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học y học | 2011 | Nhà xuất bản y học
 3. Phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng | 2013 | Nhà xuất bản y học
 4. Tham khảo xây dựng đề cương nghiên cứu
 5. Đăng ký tải một số tài liệu tham khảo bản điện tử tại đây
 6. Đăng ký mua sách tại đây

Thông tin liên hệ:

Bộ môn: Phòng 414, Tầng 4 nhà A7, Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Giáo vụ sau Đại học: Lê Xuân Hưng | lexuanhung@hmu.edu.vn | 0911196443