Trường hè phát triển Việt Nam 2021

  • 13/07/2021


VỀ TRƯỜNG HÈ


Trường hè Phát triển Việt Nam ra đời với mong muốn cùng đồng hành và hỗ trợ các nhân tố trẻ tài năng trong hành trình hoạt động vì cộng đồng, kết nối các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực khác nhau theo tinh thần chia sẻ kiến thức từ thế hệ đi trước. Học viên tham dự sẽ được nâng cao nhận thức về định hướng xây dựng “dự án phát triển cộng đồng” trên nền tảng tổng thể 03 trụ cột tư duy: khoa học, kinh tế và xã hội, hướng tới các giải pháp liên ngành, góc nhìn đa chiều trong việc vận dụng giải quyết vấn đề xã hội. Từ đó, học viên sẽ phát triển các ý tưởng đang được ấp ủ và tiến tới khả năng hiện thực hoá, đóng góp cho xã hội.


TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

  • PHẦN I CÁC MÔN HỌC NỀN TẢNG (19/08 - 20/08) Các môn học nền tảng cho sự phát triển theo 03 trụ cột: khoa học, kinh tế và xã hội; cùng với việc tìm hiểu bản thân.
  • PHẦN II CÁC CHUYÊN ĐỀ (20/08 - 21/08) Các chuyên đề được xây dựng theo từng chuyên ngành và lĩnh vực cụ thể để vận dụng giải quyết vấn đề xã hội.
  • PHẦN III TỌA ĐÀM LIÊN NGÀNH (21/08/2021) Lắng nghe chia sẻ, thảo luận cùng các khách mời đến từ các chuyên ngành khác nhau
  • PHẦN IV THUYẾT TRÌNH (22/08/2021) Các nhóm học viên thuyết trình về các giải pháp xã hội và kêu gọi sự tham gia, hỗ trợ từ các bên
  • PHẦN V DỰ ÁN (08/2021 - 02/2022) Ứng dụng lý thuyết vào các dự án phát triển cộng đồng


Thông tin chi tiết: https://www.vssd.vn/