Thông báo kết quả đánh giá giám sát

  • 30/06/2021

Căn cứ báo cáo đánh giá giám sát ngày 19 tháng 5 năm 2021,
Căn cứ vào đề nghị của Đoàn đánh giá và Ban thẩm xét ngày 05 tháng 6 năm 2021.

Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo: 

Labo Trung Tâm, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Mang số hiệu Vilas 1272 theo Quyết định số 008.2020/QĐ-VPCNCL ngày 06 tháng 1 năm 2020: Đáp ứng được yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ. ĐẶNG QUỐC QUÂN

---

Giới thiệu dịch vụ Xét nghiệm

Xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan đến PCR, real time PCR, Western blot, phân tích các chỉ tiêu Vi sinh vật, Hóa lý trong nước và thực phẩm phục vụ các hoạt động bao gồm hợp đồng nghiên cứu, đào tạo, điều tra dịch tễ học, phân tích dịch vụ …

Đào tạo, hướng dẫn phân tích trên thiết bị xét nghiệm gen và protein với mục đích phát hiện biểu hiện gen, protein bằng thiết bị PCR, hệ thống Real-time PCR, hệ thống Western Blot …cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

a. Lĩnh vực Vi sinh vật: Phân tích các chỉ tiêu Coliform, E.coli, hiếu khí, Salmonella spp. …trong nước, thực phẩm

b. Lĩnh vực Sinh học phân tử: Phân tích các chỉ tiêu Salmonella spp., Human papilloma virus (HPV), Neisseria gonorrhoeae (lậu) … bằng kỹ thuật real time PCR

c. Lĩnh vực Hóa học: Phân tích các chỉ tiêu hóa học, hóa lý nước: màu sắc, mùi vị, độ đục, pH, KMnO4, Clorua Cl-, Florua F-, Amoni NH4+, Nitrit NO2, sắt tổng, độ cứng…

d. Lĩnh vực dinh dưỡng: Xác định giá trị năng lượng của thực phẩm…