Viện nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức vụ lãnh đạo quản lý

  • 09/11/2022
🌼🌼Trong Lễ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức vụ lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra vào vào ngày 8/11/2022, Viện Đào tạo YHDP & YTCC có 4 cán bộ nhận QĐ bổ nhiệm lại:

🔰PGS.TS.Nguyễn Đăng Vững - Trưởng BM DS và SKSS
🔰PGS.TS.Lê Thị Hoàn - Trưởng BM SK Môi trường
🔰PGS.TS.Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng Phòng TC-HC-QT
🔰PGS.TS.Đỗ Thị Thanh Toàn - Trưởng BM PPNC và TKYS

❤️Xin chúc mừng Viện Đào tạo YHPD & YTCC ❤️

🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁