Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022

  • 15/06/2021

Theo công văn số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 (xem tại đây) về hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất tại đây mẫu 1; mẫu 2 )

Nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 16/06/2021 để tổng hợp danh mục gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Phiếu đề xuất xin gửi 02 bản về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho:

ThS. Trần Lê Giang              
Tel: 0913581341     
Email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: https://hmu.edu.vn/news/tID6807_huong-dan-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-thanh-pho-nam-2022.html