[THÔNG BÁO] Về việc công bố câu hỏi mở xét tuyển thạc sĩ ứng dụng - Chương trình thạc sĩ Y tế Công cộng- chương trình Quốc tế

  • 02/07/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024

           

THÔNG BÁO

Về việc công bố câu hỏi mở xét tuyển thạc sĩ ứng dụng

Chương trình thạc sĩ Y tế Công cộng- chương trình Quốc tế

           

            Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công Cộng thông báo câu hỏi mở xét tuyển thạc sĩ ứng dựng năm 2024 cho Chương trình thạc sĩ Y tế Công cộng- chương trình Quốc tế như sau:                                                                       

                                 

Chuyên ngành/Specilized

Câu hỏi mở/ Open question

Chương trình thạc sĩ Y tế Công cộng- chương trình Quốc tế

Master of Public Health – International Program

 

Analyze the health risks of school age-related to school hygiene, related to the situation of your local. Propose solutions to limit those health risks"

 

Phòng ĐT-NCKH-HTQT sẽ gửi câu hỏi này đến các ứng viên và công bố trên Website của Viện.

 

  Nơi nhận:                                        

  - Viện trưởng ( để báo cáo)

  - Lưu VT; P.ĐTQLKHHTQT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-NKCH-HTQT