Quyết định hướng dẫn lớp Cao học, Bác sĩ nội trú các chuyên ngành do Viện quản lý

  • 13/12/2021
- Quyết định hướng dẫn Cao học 25 Y học dự phòng: Cao học 25 YHDP
- Quyết định hướng dẫn Cao học 25 các chuyên ngành: Cao học 25 các chuyên ngành
- Quyết định hướng dẫn Cao học 26 Y học dự phòng: Cao học 26 YHDP
- Quyết định hướng dẫn Cao học 26 DD, DTH, QLBV, YTCC: CH 26 DD, DTH, QLBV, YTCC
- Quyết định hướng dẫn Cao học 27 DD, DTH, QLBV, YTCC: Cao học 27 DD, DTH, QLBV, YTCC
- Quyết định hướng dẫn Cao học 27 Dinh dưỡng: Cao học 27 DD_Quang
- Quyết định hướng dẫn Cao học 28 Y học dự phòng: Cao học 28 YHDP
- Quyết định hướng dẫn Cao học 28 DD, QLBV, YTCC: Cao học 28 DD, QLBV, YTCC
- Quyết định hướng dẫn Cao học 29 YHDP: Cao học 29 YHDP

- Quyết định hướng dẫn Nội trú 41 Dinh dưỡng, YHDP: Nội trú 41 DD, YHDP
- Quyết định hướng dẫn Nội trú 42 Y học dự phòng: Nội trú 42 YHDP
- Quyết định hướng dẫn Nội trú 42 Dinh dưỡng, YHDP: NT 42 DD, YHDP
- Quyết định hướng dẫn Nội trú 44 Dinh dưỡng, YHDP, YTCC:  NT 44 DD, YHDP, YTCC