Quyết định ban hành Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học

  • 13/12/2021
Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ giảng chuẩn giảng dạy đại học, sau đại học áp dụng kể từ năm học 2013 - 2014 
QĐ Chế độ làm việc của giảng viên năm 2014