Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022 - 2023 Khối Y1

  • 11/10/2022
Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2022 - 2013 của Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng CTHVSV & QLKTX xây dựng lịch học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho khối Y1 như sau:

Xem chi tiết tại link : Tuần sinh hoạt công dân