[Hợp tác] Làm thế nào để quản lý nguồn lực y tế hiệu quả?

  • 02/04/2022
Ngày 31/3/2022, nhận lời mời từ phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó trưởng bộ môn Tổ chức và quản lý y tế, Phó trưởng phòng Đào tạo Nghiên cứu
khoa học Hợp tác quốc tế thuộc Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã tới chia sẻ nội dung Quản lý các nguồn lực trong bệnh viện. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã sắp xếp thời gian tham dự buổi chia sẻ. Đây là nội dung hết sức thiết thực, quan trọng với tất cả các bệnh viện hiện nay, trong bối cảnh tự chủ và các vấn đề sử dụng, tuân thủ hợp lý, hiệu quả các nguồn lực y tế.