Quy định hướng dẫn tổ chức Hội đồng theo hình thức trực tuyến

  • 15/06/2021

Để đảm bảo các hoạt động của nhà trường diễn ra thuận lợi trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Nhà trường ban hành hướng dẫn tổ chức Hội đồng theo hình thức trực tuyến

  • Văn bản xem tại đây
  • Các biểu mẫu xem tại đây
Nguồn: https://sdh.hmu.edu.vn/news/tID11499_quy-dinh-huong-dan-to-chuc-hoi-dong-theo-hinh-thuc-truc-tuyen.html