QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  • 28/12/2021Kế hoạch kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ 2021

  • Ngày 10/12/2021: Thư ký các tổ kiểm kê hoàn thành mẫu biểu, thống nhất cách thức, phương pháp lập các hồ sơ, mẫu biểu kiểm kê với các Tổ kiểm kê (đã xong)
  • Ngày 13/12/2021: Đại diện Lãnh đạo Viện, Hội đồng kiểm kê Viện họp với Hội đồng kiểm kê Trường Đại học Y Hà Nội để nhận hồ sơ, mẫu biểu kiểm kê, triển khai công tác kiểm kê (đã xong)
  • Ngày 20/12/2021 – 10/01/2022: Các Tổ kiểm kê tiến hành kiểm kê thực tế.
  • Tổ kiểm kê tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và Tổ kiểm kê công nợ hoàn thành vào lúc 17g 00 ngày 31/12/2021.
  • Từ 28/12/2021- 04/01/2022: Các đơn vị tự kiểm kê, cập nhật vị trí tài sản trên phần mềm quản lý tài sản và in danh mục tài sản
  • Từ 5-10/01/2022: Tổ kiểm kê tại các bộ môn, in mã tài sản
  • Ngày 10/01/2022: Thư ký các tổ tổng hợp hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê.
  • Ngày 12/01/2022: Họp Hội đồng kiểm kê và hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê tài sản năm 2021 nộp Trường.
Danh sách Tài khoản đăng nhập phần mềm của các đơn vị