Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022 - 2023 dành cho các khối từ Y2 đến Y6

  • 29/07/2022
Căn cứ Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2022 - 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Căn cứ Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" của trường Đại học Y Hà Nội; 
Phòng CTHVSV&QLKTX xây dựng nội dung bài giảng "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho các khối  từ Y2 đến Y6 như sau:

Xem chi tiết tại: Lịch học tập tuần SHCD từ Y2 - Y6 năm học 2022 - 2023🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁