Kết quả xét thi đua khen thưởng năm 2021 của Viên

  • 22/12/2021
Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã họp thông qua danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2021.
Danh sách đính kèm tại đây.
Danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn đạt Lao động tiên tiến: tại đây
Đề nghị các cán bộ xem và cho ý kiến phản hồi (nếu có) về phòng TC-HC-QT bằng văn bản.
Người nhận: Chuyên viên Lê Thu Hường, Phòng 109, nhà A9
Thời hạn nhận phản hồi: 15h00 ngày 28/12/2021