CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA VIỆN ĐÀO TẠO YHDP &YTCC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

  • 29/01/2024

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
I. Thông tin chung
1. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Công tác xã hội
- Mã ngành: 7760101
- Tên tiếng Anh: Social Work
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Loại hình đào tạo: Chính quy
4. Khoá học áp dụng: Từ khoá 2024
5. Thời gian đào tạo(dự kiến): 04 năm
6. Tổng số tín chỉ/khoá: 121 tín chỉ
II. Mục tiêu đào tạo của chương trình(Program Educational Objectives - PEOs)
1. Mục tiêu chung: 
Đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội (CTXH) có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn về công tác xã hội; công tác xã hội trong y tế, phát hiện và lập kế hoạch  giải quyết những vấn đề xã hội, cá nhân, nhóm và cộng đồng, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội và có năng lực tự học đổi mới sáng tạo để góp phần bảo đảm quyền con người và tính công bằng trong xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể:

- Vận dụng kiến thức cơ bản về pháp luật, khoa học chính trị, tin học cơ bản, y học cơ bản, kiến thức CTXH nói chung và CTXH trong y tế nói riêng để can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.

- Thu thập thông tin, xác định và phân tích, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và xã hội, cộng đồng đảm bảo các quy định của pháp luật và đạo đức.

- Giao tiếp, tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe với người bệnh và cộng đồng.

- Sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm thống kê trong soạn thảo văn bản, phân tích số liệu và thực hiện nghiên cứu khoa học.

- Tự học tập, định hướng học tập nâng cao năng lực bản thân, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập công tác xã hội trong thời kỳ toàn cẩu hoá.

III. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo(Program Learning Outcomes – PLOs)
1. Kiến thức

PLO1. Phân tích được các kiến thức cơ bản về tâm lý học, tâm lý học xã hội,  khoa học hành vi liên quan đến công tác xã hội.

PLO2. Giải thích được các kiến thức xã hội học, an sinh và chính sách xã hội , pháp luật liên quan đến thực hành nghề công tác xã hội.

PLO3. Vận dụng được những kiến thức cơ bản về  thống kê, truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe; tổ chức và quản lý hệ thống, dinh dưỡng và phục hồi chức năng trong thực hành công tác xã hội.

PLO4. Vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trong nghiên cứu thực.

2. Về kỹ năng

PLO5. Xác định được các vấn đề liên quan đến CTXH trong Bệnh viện và cộng đồng dựa trên thu thập thông tin liên quan và phân tích bối cảnh thực tế.

PLO6. Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động công tác xã hội cho cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng và tại bệnh viện, nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để giúp tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề,  đáp ứng nhu cầu thực tế.

PLO7. Tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thay đổi hành vi, phát triển kĩ năng  để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về công tác xã hội.

PLO8. Thực hiện các hoạt động sơ cáp cứu, phục hồi chức năng cơ bản và các hoạt động nhằm hỗ trợ cá nhân, nhóm, cộng đồng phòng ngừa, xử lý, và khôi phục các vấn đề tâm lý xã hội.

PLO9. Tham gia vận động, xây dựng chính sách, chương trình dịch vụ nhằm tăng cường phát triển môi trường tâm lý, an sinh xã hội đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

PLO10. Tham gia nghiên cứu khoa học trong công tác xã hội.

PLO11. Giao tiếp hiệu quả với cộng đồng, đồng nghiệp và các bên liên quan.

PLO12. Có trình độ tin học theo quy định, sử dụng thành thạo một số phần mềm công nghệ thông tin trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

PLO13. Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

PLO14. Tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp.

PLO15. Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp, thực hiện làm việc nhóm hiệu quả.

PLO16. Chủ động học tập suốt đời, tự định hướng và phát triển chuyên môn nghề nghiệp.🍁Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁