Chủ động dự phòng HPV cùng MC Khánh Vy

  • 27/10/2023
🩺💉𝐇𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉, 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐏𝐕 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝟏 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 ❤
🌞Nguồn: Khanh Vy Official

🍁
Viện Đào tạo YHDP & YTCC🍁