Bản mô tả các chương trình Đào tạo Sau Đại học Viện Đào tạo YHDP & YTCC - Trường Đại học Y Hà Nội

  • 10/04/2023
Bản mô tả các chương trình Đào tạo Sau Đại học Viện Đào tạo YHDP & YTCC -  Trường Đại học Y Hà Nội:

I. Trình độ Thạc sĩ

1. Chuyên ngành Dinh dưỡng định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

2. Chuyên ngành Dinh dưỡng định hướng Ứng dụng: Xem tại đây

3. Chuyên ngành Dịch tễ học định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

4. Chuyên ngành Quản lý bệnh viện định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

5. Chuyên ngành Quản lý bệnh viện định hướng Ứng dụng: Xem tại đây

6. Chuyên ngành Y học dự phòng định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

7. Chuyên ngành Y học dự phòng định hướng Ứng dụng: Xem tại đây

8. Chuyên ngành Y tế công cộng - tiếng Việt định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

9. Chuyên ngành Y tế công cộng - tiếng Việt định hướng Ứng dụng: Xem tại đây

10. Chuyên ngành Y tế công cộng - Chương trình Quốc tế định hướng Nghiên cứu: Xem tại đây

11. Chuyên ngành Y tế công cộng - Chương trình Quốc tế định hướng Ứng dụng: Xem tại đây

12. Chuyên ngành Dịch tễ học - Chương trình tiếng anh: Xem tại đây

II. Bác sĩ Nội trú

1. Chuyên ngành Dinh dưỡng: Xem tại đây

2. Chuyên ngành Y học dự phòng: Xem tại đây

III. Chuyên khoa cấp 1

1. Chuyên ngành Dinh dưỡng: Xem tại đây

2. Chuyên ngành Y học dự phòng: Xem tại đây

3. Chuyên ngành Y tế công cộng: Xem tại đây

IV. Trình độ Tiến sĩ

1. Chuyên ngành Y tế công cộng: Xem tại đây

2. Chuyên ngành Dịch tễ học: Xem tại đây

3. Chuyên ngành Dinh dưỡng: Xem tại đây

4. Chuyên ngành Y tế công cộng (Tiếng anh): Xem tại đây

5. Chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế: Xem tại đây

IV. Trình độ CKII

1. Chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế: Xem tại đây?Viện Đào tạo YHDP & YTCC?